Thứ bẩy, ngày 3/12/2022 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1219265
Đang Online: 358

Tổ chức bộ máy


Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

 
Tổ chức bộ máy 
Lãnh đạo Chi cục

                                                             Tiến sĩ Trương Hoàng Kiên, Phó Chi cục trưởng - Phụ trách điều hành                                                                                                        
 
* Chức năng nhiệm vụ của Chi cục Trưởng:
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.
- Lãnh đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động công tác của Chi cục, các phó Chi cục Trưởng và lãnh đạo các phòng Chức năng của Chi cục.
- Trực tiếp phụ trách Hành chính tổng hợp; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính; chỉ tịch các hội đồng của Chi cục: Hội đồng cấp giấy chúng nhận ATTP; Hội đồng khao học; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Trưởng ban phòng chống tham nhũng…
- Giữ mối quan hệ làm việc của Chi cục với các phòng chức năng của Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế,và các đơn vị có mối quan hệ với Chi cục.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được Giám đốc Sở Y tế phân công.

* Chức năng nhiệm vụ của Phó Chi cục Trưởng 1:

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công tác của Phòng Giáo dục Truyền thông và Chỉ đạo tuyến theo chức năng nhiệm vụ; Tham gia phối hợp xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu ATTP và kế hoạch của Chi cục.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP theo sự phân công của Chi cục Trưởng.

-  Hướng dẫn , đôn đốc TTYT các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên. Ba Chẽ thực hiện công tác ATTP.

-  Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khi được Chi cục Trưởng phân công;

- Được Chi cục Trưởng ủy quyên chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và công việc chung của Chi cục khi Chi cục trưởng đi vắng.

* Chức năng nhiệm vụ của Phó Chi cục Trưởng 2:

-  Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động công tác của phòng Thanh tra theo chức năng nhiệm vụ; thực hiện phổ biến pháp luật về thanh tra chuyên ngành ATTP và pháp luật chung ;

-   Tiếp công dân và trả lời đơn thu liên quan đến ATTP; tham gia phối hợp xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu ATTP và kế hoạch của Chi cục;

-  Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP theo sự phần công của Chi cục trưởng.

-  Hướng dẫn đôn đốc các TTYT địa phương: Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Cô Tô thực hiện công tác ATTP.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng phân công

- Được Chi cục trưởng ủy quyền chỉ đạo giải quyết các công việc cụ thể và công việc chung của Chi cục khi trưởng đi vắng và Phó Chi cục trưởng 1 cùng đi vắng.

 
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
 

Phòng Giáo dục truyền thông và Chỉ đạo tuyến

 

Chức năng:

- Tham mưu dự thảo Kế hoạch, dự án chương trình mục tiêu  về VSATTP kèm theo tờ trình BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh;

- Tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện Tháng hành động vì chất lượng VSATTP; Tết nguyên đán, lễ hội, các hội nghị quan trọng; Kiểm soát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm...

 * Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm  trên  địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục để thực hiện các công việc có liên quan;

- Phối hợp với các phòng chức năng của các Chi cục chuyên ngành của tỉnh, các khoa phòng của đơn vị y tế trên địa bàn để thực hiện công tác VSATTP;

- Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra, đoàn thẩm định cơ sở;

- Thực hiện công tác báo cáo chương trình mục tiêu VSATTP và các báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ VSATTP.

 
Phòng Hành chính tổng hợp

                                                                                                                

                                                                                Bác sĩ CKI: Vũ Thị Hồng Nhung                                         

                                                                                                 Trưởng Phòng                                                                

                                                     

* Chức năng:

- Tham mưu xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức toàn Chi cục, tuyển chọn bố trí cán bộ, đào tạo và đề bạt cán bộ, tổ chức lao động và thù lao lao động.

- Quản lý trực tiếp nghiệp vụ tài chính.

- Tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa

- Bảo vệ nội bộ và công tác hậu cần trong đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục thực hiện quy trình một cửa theo phân cấp đối với việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

* Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác kế toán, quản lý sử dụng con dấu, văn thư, lưu trữ tài liệu, thủ quỹ, tạp vụ văn phòng;

- Quản lý trật tự nội vụ, phương tiện ô tô, xăng xe, trang thiệt bị, dụng cụ, tài sản của phòng và tài sản chung của Chi cục;

- Hàng ngày thường xuyên thu thập văn bản, thông tin liên quan đến lĩnh vực VSATTP, báo cáo Chi cục trưởng và gửi vào Email của Chi cục;

- Hướng dẫn tuyến dưới thực hiện kinh phí chương trình mục tiêu VSATTP.

- Phối hợp với các phòng chức năng của Chi cục để thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ có liên quan;

- Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ATVSTP và các lĩnh vực khác khi có yêu cầu;

- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của Chi cục và gửi báo cáo về Sở Y tế theo qui định 

 

* Chức năng:

- Phụ trách công tác kế toán, chịu sự điều hành trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng về vấn để tài chính của Chị cục.

* Nhiệm vụ:

- Lập sổ theo dõi việc quản lý, sử dụng tài sản trong Chi cục. Xây dựng kế hoạch, tham gia thực hiện công tác kiểm kê hàng năm theo quy định.

- Quản lý và thực hiện chế dộ chính sách đối với cán bộ trong đơn vị.

- Điều hành các hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi vắng, báo cáo với trưởng phòng về những phần việc đảm nhận cùng với trưởng phòng hướng dẫn bồi dưỡng cho các chuyên viên của phòng.

- Thực hiện các hoạt động đột xuất khác theo sự  phân công của Lãnh đạo phòng và của Chi cục.

 
 

Phòng Thanh tra

                                                                                                      
                                                               Bác sĩ CKI: Vũ Thị Kim Quy                            Bác sĩ CKI: Ngô Thị Bích Phượng 
                                                                           Trưởng phòng                                                   Phó Trưởng phòng 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                   
 
Chức năng:

- Dự thảo chương trình, kế hoạch, quyết định, báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Tỉnh, Tiểu Ban chỉ đạo liên ngành Y tế đối với công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP trình Sở Y tế và cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo quy định;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch, quyết định, báo cáo của Chi cục ATVSTP đối với công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP trình Chi cục trưởng phê duyệt, ban hành để thực hiện.

- Đình chỉ, thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến ATTP, xử lý vi phạm hành chính về ATTP theo quy định của pháp luật;

- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng;

Nhiệm vụ:

- Công tác thanh, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng trong Chi cục;

- Quản lý tài sản chung của Chi cục và chịu trách nhiệm quản lý tài sản được giao;

- Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của phòng (tháng, quý, năm) về phòng HCTH trước ngày 10 hàng tháng hoặc đột xuất nếu có;

 Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 033.3611043; Fax: 0333611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 03/GP-STTTT ngày 29/7/2015
Trưởng ban biên tập: Bs CKI. Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng. Email:minhchungattp@gmail.com
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin